ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

 • กรุณาตอบคำถามให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง

  วันเกิด
  กรุณาระบุวันเกิด

  มีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ :

  ข้อมูลการรับวัคซีนโควิด :
  กรุณาเลือกตัวเลือกประวัติการรับวัคซีนโควิดด้านบน

  กรุณาประเมินความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยของตัวท่านเอง :
  รุนแรงน้อยที่สุด 1 2 3 4 5 มากที่สุด
  กรุณาเลือกตัวเลือกความรุนแรงงของอาการด้านบน